Gizlilik Politikası ve Üyelik Sözleşmesi

İşbu Gizlilik Politikası, ROMIEKI Bebek ve Çocuk Giyim’e (“Şirket”) ait www.romieki.com adlı internet sitesi (“İnternet Sitesi”) üzerinden Şirket ürünlerini satın alan müşterilerimizin (“Kullanıcılar”), elektronik ticaret işlemleri nedeniyle elde edilen kişisel verilerine ilişkin gizlilik kurallarını tespit etmek üzere hazırlanmıştır.

 1. Şirket, Kullanıcılar tarafından üyelik formları ile veya sair surette kendisine iletilen kişisel verileri; Gizlilik Politikası, kişisel veri elde edilmesi esnasında Kullanıcı’ya sunulan KVKK Aydınlatma Metni ve Kullanıcı’nın açık rızasında belirtilen haller haricinde üçüncü şahıslarla paylaşmaz, belirtilen amaçlar dışında hiçbir ticari amaçla kullanmaz ve üçüncü kişilere aktarmaz.
 2. Kullanıcı’ya ait kişisel veriler ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapılmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanır.
 3. İnternet Sitesi’ne üyelik, ürün satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen kredi kartı ve banka kartlarına ilişkin kişisel veriler, Kullanıcı ile ilgili banka veya kart kuruluşları arasında, Şirket’ten bağımsız olarak gerçekleştirilmekte olup kredi kartı şifresi gibi bilgiler Şirket veya diğer İnternet Sitesi kullanıcıları tarafından görüntülenemez.
 4. Ödeme sayfasında talep edilen Kullanıcı kredi kartı bilgileri, Kullanıcılar’ın güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde İnternet Sitesi’nde veya hizmet veren üçüncü şirketlerin sunucularında tutulmaz. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin, İnternet Sitesi üzerinden ilgili banka ve Kullanıcı’nın kullanmakta olduğu cihaz arasında gerçekleşmesi sağlanır.
 5. Şirket, Kullanıcı’nın İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında ve bağış kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.
 6. Kullanıcılar tarafından Şirket’e sağlanan veya Şirket tarafından edinilen kişisel verilerin ve İnternet Sitesi üzerinden gerçekleşen tüm işlemlerin güvenliği için bilgi ve işlemin mahiyetine göre Şirket veya ilgili kuruluşça sistemlerde ve internet altyapısında, teknolojik imkânlar ve maliyet unsurları dâhilinde, uygun teknik ve idari tedbirler alınmıştır.
 7. Kullanıcı’nın, Şirket ile paylaşmış olduğu kişisel verilerinin Kullanıcı’ya ait olduğu kabul edilir.
 8. Şirket, Gizlilik Politikası’nda ve Kullanıcı’ya sunacağı ürün, hizmet, fırsat ve kampanyalarda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler Şirket tarafından İnternet Sitesi’nde veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

Şirketimiz tarafından işlenen verilerinize ilişkin ayrıntılı bilgiye hemen alt sekmede bulunan KVKK Aydınlatma Metni‘nden ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI VE AKTARILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

ROMIEKI Bebek ve Çocuk Giyim (ROMIEKI) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun şekilde işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda sizleri kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizleri Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel veri nedir?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veriyi oluşturur. Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, doğum yeriniz, adresiniz, telefon numaranız, banka hesap bilgileriniz gibi kimliğinizi ortaya koyan ve diğer insanlardan ayırt edilebilmenizi sağlayan her türlü bilgi kişisel verinizi oluşturur.

2. Özel nitelikli veri nedir?

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

3. Veri sorumlusu kimdir?

Veri sorumlusu kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Müşterimiz olmanız sebebiyle işlenecek kişisel verilerinizle ilgili veri sorumlusu, Hitit Vergi Dairesi’ne kayıtlı, xxxxxxx vergi numaralı, xxxxxxxxx Mersis numaralı, Balgat merkez adresinde faaliyet gösteren ROMIEKI Bebek ve Çocuk Giyim’dir.

4. Kişisel verileriniz nasıl ve hangi esaslarla işlenir?
 • Kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kanun’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslar dikkate alınır. Kişisel verilerinizi mevzuattan doğan yetki ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, belirli, açık, meşru amaçlar için ve onayınız çerçevesinde işleriz. Bu kapsamda tarafınızdan temin edilen isim, soy isim, adres, kredi kartı bilgisi gibi veriler, www.romieki.com üzerinden sipariş etmiş olduğunuz ürünlerin size teslim edilmesi, siparişinize ilişkin ödeme işleminin tamamlanması ve faturanızın düzenlenerek tarafınıza ulaştırılması gibi işlemlerde kullanılmak üzere işlenir.
 • Kişisel verileriniz, elektronik ortamda mevcut bulunan veri tabanımızda muhafaza edilir. Bilişim birimimiz, kişisel verilerinizin minimum sayıda kişinin erişimine açık tutulması ve üçüncü kişilerce ele geçirilmesinin önlenebilmesi için azami çaba gösterir. Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, siparişinizin teslimi için adresinizin kargo firmasıyla paylaşılması gibi yalnızca gerekli durumlarda ve ancak onayınız halinde üçüncü kişilerle paylaşılır.
5. Kişisel verileriniz ne kadar süre ile muhafaza edilir?

Kişisel verileriniz Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, vergi mevzuatı ve diğer kanunların Satıcı sıfatıyla ROMIEKI Bebek ve Çocuk Giyim’i sorumlu tuttuğu süreler dikkate alınarak, asgari olarak yasal yükümlülüklerin gerektirdiği süre ile ve her halükarda mevzuatın öngördüğü zamanaşımı süreleri dolana muhafaza edilir.

6. Kişisel veriler açık rızanın bulunmadığı hangi durumlarda işlenebilir?

Kişisel veriler kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak kanunda sayılan şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir:

 • a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
7. Kişisel verileriniz hangi durumlarda ve ne zaman silinir?

Yukarıda açıkladığımız şartlara uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel veriler resen veya tarafınızın talebi üzerine veri sorumlusu olan ROMIEKI tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Anonim hale getirme; kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder.

8. Kişisel verileriniz üçüncü kişilere hangi durumlarda aktarılır?
 • Kişisel verileriniz tarafınızın açık rızası çerçevesinde üçüncü kişilere aktarılabilir. Müşterilerimizle gerçekleştirdiğimiz mesafeli satış sözleşmesinde üstlendiğimiz Satıcı sıfatı ile üstlenmiş olduğumuz yükümlülükleri yerine getirebilmemiz için ve meşru amaçlar doğrultusunda birtakım kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmamız kaçınılmazdır. Örneğin; sipariş ettiğiniz ürünlerin tarafınıza teslim edilebilmesi için isim, soy isim ve adres bilgilerinizi kargo firması ile paylaşırız.
 • Ayrıca, işbu metnin 6. maddesinde sayılan ve açık rızanız bulunmasa dahi kanunen işlenmesi mümkün kişisel verileriniz de yine açık rızanız bulunmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılabilir.
9. Kişisel verileriniz yurt dışına nasıl aktarılır?
 • Kişisel verileriniz, tarafınızın açık rıza göstermesi durumunda yurt dışına aktarılabilir. Kişisel verileriniz yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting vb.), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortakları, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.
 • Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılacak olması durumunda, kişisel verilerinizin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunup bulunmadığı ve yeterli koruma mevcut değilse dahi ROMIEKI olarak ya da yurt dışında kişiler verilerinizin aktarılacağı kurum tarafından kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunması hususunda gerekli önlemlerin alınıp alınamayacağı tarafımızca mutlaka denetlenecek ve kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunamayacağı yönünde bir şüphe oluştuğu takdirde kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılmayacaktır.
10. Kişisel verilerinizin korunması ile ilgili haklarınız nelerdir?
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, kişisel verilerinizin hangi amaçla ve nasıl işlendiğini, kişisel verilerinizin nasıl kullanıldığını, kişisel verilerinizin yurtiçinde ya da yurt dışında kimlere aktarıldığını ROMIEKI’ye ait xxx e-posta adresine e-posta göndererek sorabilirsiniz.
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise aynı adrese göndereceğiniz e-posta ile bunların düzeltilmesini ya da kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması halinde kişisel verilerinizin silinmesini isteyebilir; kişisel verilerinizin yok edildiğinin ya da düzeltildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini talep edebilirsiniz.
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonuç hasıl olursa bu sonucun ortaya çıkmasına itiraz edilebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Belirtilen e-posta adresine göndermiş olduğunuz soru ve talepleriniz hakkında değerlendirme yapılarak en geç 30 (otuz) gün içerisinde sizlere başvuru sonucunuz ve gerekçesi hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sorumlusu ROMIEKI’nin cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 (otuz) ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette de bulunabilirsiniz.

www.romieki.com‘dan (“İnternet Sitesi”) en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak çerezleri sildiğiniz ya da engellediğiniz takdirde internet sitemizi kullanımınız etkilenebilir. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Toplanan verilerle ilgili düzenlemelere, bu Çerez Politikası’yla aynı sayfada iki üst sekmede yer alan Gizlilik Politikası‘ndan ulaşabilirsiniz.

İnternet Sitesinde Kullanılan Çerezler

1. Çerez nedir? Neden kullanılır?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları şunlardır:

 • İnternet Sitesi’nin işlevselliğini ve performansını artırarak sizlere sunduğumuz hizmetleri geliştirmek,
 • İnternet Sitesi’ni iyileştirmek, İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
 • İnternet Sitesi’nin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.
1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) www.romieki.com (“İnternet Sitesi”) internet sitesinin kullanım hakkı sahibi, Balgat adresinde mukim ROMIEKI BEBEK VE ÇOCUK GİYİM (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) ile İnternet Sitesi’ne üye olan internet kullanıcısı (“ÜYE”) arasında akdedilmiştir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’nin İnternet Sitesi üzerinden alacağı ürün veya hizmetler kapsamında, İnternet Sitesi kullanma ve üyelik koşullarının belirlenmesidir.

3. ÜYELİK

3.1. Üyelik, İnternet Sitesi’nde yer alan üyelik işlemlerinin tamamlanmasıyla (ve bu Sözleşme’nin aktedilmesiyle) kazanılır.

3.2. Üye, 4.1. madde kapsamında üyeliği kazanmak için en az 18 yaşında (veya daha büyük) olduğunu ve bu koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Üye’nin en az 13 yaşında olması ve aynı zamanda ayırt etme gücünü haiz olması kaydıyla, 18 yaşının altında olması halinde, İnternet Sitesi’ni sadece bir ebeveyn veya yasal temsilcisi eşliğinde kullanması gerekir ve bu kapsamda Üye, ebeveyninin veya yasal temsilcisinin Sözleşme’yi incelemiş ve kabul etmiş olduğunu beyan eder.

3.3. Üyeler, üyelik işlemleri ile ilgili olarak doğru, gerçek ve güncel bilgiler vermekle yükümlüdür. Bu bilgilerin kapsamı Şirket tarafından belirlenir ve gerekmesi halinde değiştirilebilir, kapsamı genişletilebilir. Paylaşılan bu bilgiler Üye tarafından her zaman değiştirilebilir ve güncellenebilir. Üye’nin üyeliğinin devam etmesi için bilgi listesinde yer alan bilgileri temin etmesi ve herhangi bir değişiklik olduğu takdirde bilgilerini güncellemesi gerekir.

3.4. Şirket, resmi makamların düzenleyici veya icrai işlemleri veya yargı kararlarının gereklerini yerine getirmek amacıyla ve taleple sınırlı olarak Üye’nin bilgilerini ilgili resmi makamlar ile paylaşabilir.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. ÜYE, İnternet Sitesi’ni kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi; aksi halde oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.2. ÜYE, İnternet Sitesi’nde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

4.3. ÜYE, İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz.

4.4. İnternet Sitesi’nde ÜYE tarafından beyan edilen fikir ve düşünceler ile kullanılan ifadeler münhasıran ÜYE’nin kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca ÜYE sorumludur. Bu görüş ve düşüncelerin Şirket’le hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Şirket’in, ÜYE’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.5. ÜYE, İnternet Sitesi’ne ÜYE olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve Şirket’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları defaten ve nakden tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.6. ÜYE’nin İnternet Sitesi’nden aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran ÜYE’ye aittir. ÜYE bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk ÜYE’ye aittir.

4.7. Şirket, ÜYE verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve ÜYE yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır. ÜYE, İnternet Sitesi’nin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Şirket’ten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

4.8. ÜYE, başka internet kullanıcılarının bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde, bu nedenle doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ÜYE’ye aittir.

4.9. Şirket’in her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin ÜYE’nin ÜYE’liğini askıya alma veya sonlandırma ve ÜYE’ye ait tüm veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur.

4.10. İnternet Sitesi tasarım ve yazılımı ile ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları Şirket’in mülkiyetinde olup, bunlar ÜYE tarafından Şirket’in yazılı izni olmaksızın kullanılamaz.

4.11. Şirket tarafından İnternet Sitesi’nin iyileştirilmesine, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir, işlenebilir, hukuka uygun amaçlarla kullanılabilir.

4.12. Şirket web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE, İnternet Sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

4.13. Şirket, sitenin içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman internet sitesinde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkına haizdir.

4.14. Şirket, işbu Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm ÜYE’ler için hüküm ifade edecektir.

4.15. Üye, kendisi tarafından oluşturulan kullanıcı profilini üçüncü bir kişiye devredemez veya üçüncü kişinin kullanımına izin veremez. Üyeler bu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini Şirket’in onayı olmadan devredemezler. Şirket Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini 3. kişilere devredebilir.

4.16. Üye’nin işbu Sözleşme hükümlerini ihlal etmesi halinde, ihlallerden doğan cezai ve hukuki sorumluluk şahsen Üye’ye aittir. Üye, ihlalleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan Şirket’i ari tutacaktır. Ayrıca söz konusu ihlaller nedeniyle Şirket’in Üye’den tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4.17. Hizmet’ten faydalanabilmek için gerekli olan ağ erişimini sağlamaktan Üye sorumludur. İnternet Sitesi’nden faydalanabilmek için gerekli olan uygun yazılım ve cihazlarla güncellemeleri sağlamak Üye’nin sorumluluğundadır. Şirket, hiçbir surette İnternet Sitesi’nin belirli bir cihaz veya yazılım ile çalışacağını, materyallerin içerdiği işlevlerin kesintisiz ya da hatasız olacağını garanti ve taahhüt etmemektedir. Teknik sorunlar sebebiyle İnternet Sitesi erişiminde yaşanan kesintilerden dolayı Üye’nin yaşayacağı sorunlardan Şirket sorumluluk üstlenmez.

4.18. İşbu Sözleşme kapsamında Şirket için yazılan sorumsuzluk kayıtları Şirket çalışanları ve ortaklarına da şamildir.

4.19. Şirket’in önceden onayı olmaksızın, Üye’nin İnternet Sitesi üzerinden yapacağı herhangi bir işlemde, başka bir web sitesine, bir web sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye bağlantı vermesi yasaktır.

4.20. Şirket, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, zaman zaman kampanyalar düzenleyebilir ve bu kampanyaları çeşitli kanallardan duyurabilir. Üye, söz konusu kampanyalardan yararlanırken Şirket tarafından duyurulan ilgili kampanya koşullarını kabul etmiş sayılır. Şirket, dilediği zaman kampanya koşullarını değiştirme ve kampanyayı sona erdirme hakkını saklı tutar.

5. SÖZLEŞMENİN FESHİ

5.1. İşbu Sözleşme ÜYE’nin üyeliğini iptal etmesi veya Şirket tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

5.2. Taraflardan her biri işbu Sözleşme’yi karşı tarafa yapacağı tek taraflı bir bildirimle her zaman feshedebilir.

6. YÜRÜRLÜK

ÜYE’nın üyelik kaydı ÜYE’nin işbu Sözleşme’de yer alan tüm maddeleri okuması ve kabul etmesiyle gerçekleşir. İşbu Sözleşme ÜYE’nin ÜYE olması anında akdedilmiş ve yürürlülüğe girmiştir.

7. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

8. SON HÜKÜMLER

8.1. Taraflar işbu Sözleşme çerçevesinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda, Şirket’e ait belge ve elektronik kayıtların, söz konusu uyuşmazlık bakımından münhasır delil niteliğinde olacağını kabul ederler.